دوازدهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی ، همزمان با دهمین نمایشگاه تأسیسات- یزد