دومین نمایشگاه بین المللی تأسیسات، انرژی سرمایشی و گرمایشی با بهره وری اقتصادی قزوین