پنجمین نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته شاهرود