گزارش تصویری روز سوم شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران