نشست خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و روز درختکاری