هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان، همزمان با سومین نمایشگاه انبوه سازان