روز چهارم سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان