• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

سخنرانی وزیر راه و شهرسازی، دکتر آخوندی در عبور ازرکود اقتصادی