سخنرانی وزیر راه و شهرسازی، دکتر آخوندی در عبور ازرکود اقتصادی