نمایبشگاه بین‌المللی مسکن و انبوه سازی، همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان و تأسیسات