نشست خبری ریاست سازمان نظام کاردانی کشور به مناسبت بزرگترین گردهمایی معماران تجربی،کاردانهای تاسیسات ساختمانی