نشست خبری با معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن