بازدید ریاست نظام مهندسی ساختمان تهران از پروژه های برتر