نشست خبری اتاق تعاون مرکزی- نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون