رونمایی از انجمن حرفه ای مهندسی تابش- در دانشگاه فنی امیرکبیر