پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان روز سوم