پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان روز اول