نشست خبری دکتر مظاهریان- رونمایی از طرح مسکن اجتماعی