ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع