دیدار مدیران مجموعه پیام ساختمان با معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران