نشست خبری همایش فیدیک توسط انجمن مهندسان مشاور ایران