نشست خبری با ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران