نشست خبری با ریاست انجمن انبوه سازان استان تهران- مهندس محتشم