همایش فرصت ها و چالش ها در انبوه سازی ایران- خوزستان