مراسم جشن روز مهندس- سازمان نظام مهندسی استان تهران