ششمین نمایشگاه بین‌المللی در، پنجره و صنایع وابسته