نشست خبری کنفرانس بلندمرتبه سازی در ایران و خاورمیانه در نظام مهندسی استان تهران