نمایشگاه بزرگ صنعت ساختمان, راه سازی و شهرسازی- ساری