مجمع عمومی کانون سراسری انبوه سازان و همایش تجاری صنعت ساختمان