نشست کاری لطفی زاده، معاون وزیر با انبوه سازان در شهر جدید پردیس