هجدهمین نمایشگاه ساختمان و تاسیسات،همزمان با چهارمین نمایشگاه صنعتی سازی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان، همزمان با یازدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازان مشهد