هشتمین نمایشگاه سیستم های حرارتی و برودتی صنعت ساختمان سنندج