ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان، همزمان با ششمین همایش تخصصی تجهیزات و فن آوری های نوین صنعتی سازی ساختمان تهران