تجلیل از تلاشگران عرصه مقابله با زمین خواری و ارتقاء ایمنی راههای استان تهران