نشست مطبوعاتی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران