هفدهمین نمایشگاه بین الملی معماری و فناوری های نوین ساختمان اصفهان