نهمین نمایشگاه تخصصی مصالح، تأسیسات و لوازم ساختمانی ارومیه