بیست و دومین نمایشگاه کاشی، سرامیک وچینی بهداشتی- تهران