نشست خبری با ریاست همایش توسعه پایدار کالبدی -فضایی روستایی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی