نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه در سازمان نوسازی شهر تهران