گرامیداشت روز معمار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران