نشست خبری با اصحاب رسانه در کانون سراسری انبوه سازان