مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران