مراسم گرامیداشت روز زن توسط بانوان عضو نظام مهندسی استان تهران