بازدید ریاست کانون سراسری انبوه سازان کشور از نشریه پیام ساختمان