نشست انتخابات مجمع کانون سراسری انبوه سازان استان تهران