کنفرانس مطبوعاتی با مدیر کل اداره راه وشهرسازی استان تهران، دکتر واحدی