کارگاه مشترک ایران وآلمان با موضوع شهرهای جوان،بهینه سازی مصرف انرژی