• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام های پیش رو