• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

کارگاه 4 روزه کاربرد ابزارهای دیجیتال در طراحی و مدلسازی و ساخت معماری

21و22و28و29وشهریور