نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

همایش و نمایشگاه ساخت وساز استاندارد و فرصتهای سرمایه گذاری در مدیریت شهری

9 تا 10 مهرماه سال 92